Blog farnosti

Slavnost Těla a Krve Páně

Slavnost Těla a Krve Páně

Slavnost Těla a krve Páně (´Božího těla´) je svátek, který katolická církev slaví ve čtvrtek po svátku Nejsvětější Trojice, aby zvlášť připomněla a oslavila dar eucharistie. Svátek ´Božího těla´ zavedl Urban IV. r. 1264 po zázraku v Bolseně. Od 15. stol. se po celé církvi rozšířil zvyk - procesí. Po 2. vatikánském koncilu se tento svátek nazývá slavnost Těla a krve Páně.

Číst dál
Slavnost Nejsvětější Trojice

Slavnost Nejsvětější Trojice

Slavnost Nejsvětější Trojice je v západním liturgickém kalendáři první neděle po Letnicích. Obsahem tohoto svátku je jedna z ústředních křesťanských nauk, totiž nauka o Nejsvětější Trojici, víra, že Bůh existuje ve společenství tří osob – Otce, Syna a Ducha svatého. Jde o jednu ze základních pravd naší víry, zjevenou Ježíšem Kristem. Je zjevením Božím do naší přítomnosti, světlem a zdrojem radosti pro náš život.

Číst dál
Svatá Zdislava z Lemberka

Svatá Zdislava z Lemberka

Svatá Zdislava byla přes svůj šlechtický stav ženou prostého života, dobroditelkou chudých i nemocných. Snažila se co nejvíce ztotožnit s Kristem i jako manželka a matka čtyř dětí. Sjednocení s Kristem upevňovala modlitbou, čtením Písma sv., o kterém rozjímala, účastí na mši svaté a přijímáním svatých svátostí. Radostně snášela oběti každého dne a konala skutky kajícnosti.

Číst dál
Seslání Ducha Svatého

Seslání Ducha Svatého

Kým je Duch Svatý pro církev? – Duch Svatý je „osobou“. Tato jistota, kterou nám Ježíš přináší, se klade na vrchol každé reflexe o něm; Duch je jeden z Trojice, „v“ něhož věříme: „Věřím v Ducha Svatého…“. Nejde tedy pouze o předmět naší víry, ale o její východisko. Duch Svatý je dárcem, ale také darem – dar Boha Otce a vzkříšeného Krista církvi: Dechl na ně a řekl jim: ,Přijměte Ducha Svatého.‘  Právě tento dar, který jsme dostali, chceme dnes objevit.

Číst dál
Svatý Filip Neri

Svatý Filip Neri

Svatý Filip Neri byl italský katolický kněz, zakladatel kongregace oratoriánů a jeden z modelových světců katolické reformy 16. století, nazývaný Apoštol Říma, nebo podle ctnostného života také „Il Santo“. Svatý Filip Neri nebo-li VESELÝ SVATÝ se narodil 21. 7. 1515 ve Florencii, matka mu brzy zemřela a otec notář se znovu oženil.

Číst dál
Letní misie Antiochia v Klášterci

Letní misie Antiochia v Klášterci

Misionářem ve vlastní zemi.

Číst dál
Svatá Rita z Cascie

Svatá Rita z Cascie

Během patnácti let před smrtí nosila svatá Rita na svém čele ránu Kristovy trnové koruny. Připomínajíc si tuto skutečnost chceme během patnácti čtvrtků společně rozjímat o některých významných událostech z jejího života. Při pohledu na její ctnosti a následující příklad budeme se snažit tyto ctnosti praktikovat v našem každodenním životě.

Číst dál
Nanebevstoupení Páně

Nanebevstoupení Páně

Vyvedl je pak směrem k Betánii, zvedl ruce a požehnal jim. A zatímco jim žehnal, odloučil se od nich a vznášel se k nebi. (Lk 24,50-51) To se stalo čtyřicátý den od zmrtvýchvstání Páně, proto tento svátek je slaven vždy ve čtvrtek po 6. neděli velikonoční. Nanebevstoupení je slavnost Kristova vstupu do Božího světa, do nitra Otcova, k němuž nám překlenul propast i ukázal cestu svým životem a svou obětí kříže.

Číst dál
Svatý Jan Nepomucký, kněz, a mučedník

Svatý Jan Nepomucký, kněz, a mučedník

Sv. Jan Nepomucký pocházel z jihozápadních Čech. Ztělesnil v sobě ideál znalce Božích tajemství, který pilným studiem a kázní usiloval o mravní dokonalost. V úřadě generálního vikáře věrně plnil povinnosti, hájil práva církve a její svobodu proti zvůli krále Václava IV. a zakusil za to od něj mnohá bezpráví.

Číst dál
Panna Maria Fatimská

Panna Maria Fatimská

Oslavujeme Pannu Marii, která se r. 1917 po šestkrát zjevila u Fatimy v Portugalsku třem dětem. Účelem Mariiny návštěvy bylo chránit lidstvo před zlem, které na sebe svými hříchy přivolává. Zejména chránit lidi před peklem. K tomu mají napomáhat oběti, modlitba růžence i uctívání jejího Neposkvrněného srdce, jak si přeje její Syn.

Číst dál
Modlitba za nová kněžská povolání

Modlitba za nová kněžská povolání

Modlitba za nová kněžská povolání je modlitbou, která se zaměřuje na prosbu za Boží vedení a ochranu pro muže, kteří cítí povolání stát se knězem. Tato modlitba se často provádí v rámci bohoslužeb a může se konat jak individuálně, tak i ve společenství věřících.

Číst dál
Svatý Florián patron Hasičů

Svatý Florián patron Hasičů

Svatý Florián pocházel z Norika, území dnešního Rakouska, tehdy náležícího k Římské říši. Byl důstojníkem římské armády a sídlil v Lauriacum. Skončil u soudu v Lorch, když chtěl osvobodit křesťany patřící snad i k jeho armádě. Po trýznivém mučení pro víru byl s kamenem přivázaným k hrdlu svržen z mostu do Emže.

Číst dál
Apoštolové sv. Filip a Jakub Menší

Apoštolové sv. Filip a Jakub Menší

Filip byl ženat, měl dcery a zůstalo v něm přirozené lidství. S nadšením přijal Ježíšovo pozvání k následování. Po seslání Ducha svatého kázal v Malé Asii. Jakub ml., syn Alfeův (Kleofášův) a příbuzný Pána Ježíše, je představitelem života z milosti, muže modlitby a askeze. Stal se prvním jeruzalémským biskupem.

Číst dál
1. máj svátek svatého Josefa dělníka

1. máj svátek svatého Josefa dělníka

Sv. Josef pracoval jako nazaretský tesař pro Ježíše a v jeho důvěrné blízkosti. Člověk se v práci nejen realizuje, ale je to zároveň i služba bližnímu, společnosti i Kristu. Za nebeského ochránce pracujících ho v roce 1937 ustanovil Pius XI. Jako vzoru dělníků mu Pius XII. v roce 1955 určil další den 1. máj - a tím svátek práce postavil pod jeho ochranu. Slavením Josefa dělníka je vyzdvižena hodnota práce a její význam.

Číst dál
České tričko Světových dnů mládeže? To chceš

České tričko Světových dnů mládeže? To chceš

Na cestu do Lisabonu se poutník musí dobře vybavit. Pro českou skupinu jsme připravili dva druhy triček, které si můžete objednat. Trička se liší materiálem, ale i potiskem. Obě trička budou bílé barvy.

Číst dál